No SSO cookie

 

Családi pótlék - Bejelentési kötelezettségek és nyomtatványok

Iránytű - pénzügyek és okmányügyek , dátum: 2011-02-10 12:00
Cikk nyomtatása

Milyen bejelentési kötelezettségei vannak az ellátásban részesülőknek és milyen nyomtatványok, igazolások szükségesek a családi pótlék iránti kérelem benyújtásához?

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek?

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt a folyósító szervnek 15 napon belül, írásban be kell jelenteni:

● a gyermeknek az ügyfél háztartásából történő kikerülését,

● a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,

● a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,

● a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,

● az ügyfél 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,

● az ügyfél egyedülállóságának megszűnését,

● az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,

● az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,

● az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét,

● az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást, továbbá - ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be - a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs természetes személyazonosító adatát

Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!

 

A családi pótlék iránti kérelem benyújtásához milyen nyomtatványok igazolások szükségesek?

A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, a vagyonkezelő eseti gondnok, valamint a szociális intézmény vezetője a családi pótlék megállapítása iránti kérelmet "Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén" elnevezésű nyomtatványon, a családi pótlékra saját jogon jogosult személynek a "Kérelem saját jogú családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon, míg az előző két körbe nem tartozó személynek a "Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat nem kell eredetben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, illetve a kérelem személyes benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg eredetben kérjük csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait

● érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány ( pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával, a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványnak a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatának bemutatásával vagy csatolásával kell igazolni.

A társadalombiztosítási azonosító jelet hatósági igazolvány (TAJ kártya), hatósági bizonyítvány bemutatásával vagy másolatának csatolásával kell igazolni.

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot

● a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával

● a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának csatolásávala gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával

● az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával

● az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával

igazolja.

Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az "Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezésű nyomtatványon.

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást. ("Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről")

(Ha a gyermek a nem magasabb összegű családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét a folyósító igazgatóság felé bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben  történő megállapítására új kérelmet nem kell benyújtani.)

A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstárnak a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei igazgatósága (Családtámogatási kifizetőhelyek: a Honvédelmi Minisztérium, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, az Országgyűlés Hivatala)

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

 

Családi pótlék nyomtatványok letöltése

 

[forrás: Magyar Államkincstár]


Címkefelhő: családi pótlék nevelési ellátás iskoláztatási támogatás alanyi jogon járó ellátások családtámogatás


Kapcsolódó cikkek:

Családi pótlék - Nevelési ellátás

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó k ...

Családi pótlék - Iskoláztatási támogatás

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó ...

Családi pótlék - Jogosult személyek meghatározása

Kik jogosultak családi pótlékra nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás formájában? ...

Családi pótlék - Megosztás, természetben történő folyósítás és szüneteltetés

Mikor kerülhet sor a családi pótlék megosztására, mit jelent a családi pótlék természetben ...

A családi pótlék összege

A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és megszüntetés időpontjától - teljes hón ...---

Belépés

Nem vagy még felhasználónk?

Csak pár percbe telik a regisztrálás.

Regisztráció

E-mail cím
Jelszó
Elfelejtett jelszó